Rozwiązywanie problemów

Program Prime dostarcza licznych narzędzi służących do rozwiązywania szerokiej gamy problemów matematycznych. Można z jego wykorzystaniem rozwiązywać układy równań, zarówno numerycznie jak też i symbolicznie, oraz w przypadku parametryzacji badać wpływ parametrów na rozwiązanie. Dostępne są także narzędzia do rozwiązywania problemów nieliniowych oraz równań różniczkowych. Można także rozwiązywać zadania optymalizacyjne – maksymalizować i minimalizować funkcje. Omawianie rozwiązywania różnorodnych problemów rozpoczniemy od aproksymacji.
Miejsca zerowe dowolnej funkcji pozwala wyznaczyć funkcja root (liczba pojedyncza wskazuje na to, że każde wywołanie tej funkcji wyznacza jeden pierwiastek). Wszystkie miejsca zerowe wielomianu pozwala nam wyznaczyć funkcja polyroots.
Potrafimy już rozwiązać numerycznie układ równań liniowych z wykorzystaniem odwracania macierzy. W tym miejscu nauczymy się rozwiązywać układy równań liniowych także symbolicznie i to z wykorzystaniem wyspecjalizowanej funkcji lsolve.
Na koniec poznamy Solve Block – najbardziej złożone narzędzie do rozwiązywania różnych problemów. Dostępne są w nim takie funkcje jak: find, maximize, minimize, odesolve.
Ostatnia funkcja z Solve Block to odesolve. Służy ona do rozwiązywania równań różniczkowych.

08-01 {4:42} Aproksymacja funkcją liniową
08-02 {5:43} Wyznaczanie miejsc zerowych wielomianów
08-03 {5:36} Rozwiązywanie numeryczne i symboliczne układów równań
08-04 {15:02} Solve Block i jego funkcje
08-05 {9:33} Rozwiązywanie równań różniczkowych

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *